Projekt budowlany w świetle znowelizowanej ustawy

Znowelizowane Prawo budowlane wprowadziło rozdział projektu budowlanego na trzy odrębne elementy. Od 19 września 2020 r. składa się na niego projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny. W każdej z części sporządzanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, powinny zostać ujęte kwestie bezpieczeństwa pożarowego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

W projekcie zagospodarowania działki lub terenu z pewnością nie może zabraknąć określenia granic działki lub terenu, jego usytuowania wraz z układem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieciami uzbrojenia terenu. Wskazuje się w nim także przewidywany sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni wraz z informacją o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt architektoniczno – budowlany

Projekt architektoniczno – budowlany powinien natomiast zawierać takie informacje, jak układ przestrzenny oraz formę architektoniczną projektowanych obiektów budowlanych wraz z wskazaniem ich charakterystycznych parametrów technicznych, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, informację o wyposażeniu technicznym budynku m.in. w projektowane źródła ciepła i ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także zamierzony sposób użytkowania projektowanych obiektów budowlanych, charakterystykę ekologiczną, czy też opinię geotechniczną wraz z informacją o sposobie posadowienia  projektowanego obiektu architektonicznego. Powinien się tu znaleźć także opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Projekt techniczny

Najmniej obszerny z projektów – projekt techniczny musi informować o projektowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych obiektu, w przypadku budynków zawierać charakterystykę energetyczną, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe wraz z ewentualną dokumentacją geologiczno-inżynierską lub geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych. Projekt techniczny może zawierać także inne opracowania projektowe.

Pozostałe elementy

Projekt budowlany uzupełnia ponadto oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumentu wskazane w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowane.

Przedłożenie projektu budowlanego odpowiednim organom

Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno – budowlanym zatwierdzane są przez organ administracji architektoniczno-budowlane, któremu to rozwiązaniu przyświecał cel usprawnienia procesu wydawania decyzji pozwolenia na budowę lub przyjmowania zgłoszenia wraz z projektem. Rezygnacja z obowiązku przedkładania projektu technicznego– elementu niepoddawanego sprawdzeniu organowi, choć nie zwolni inwestora z obowiązku zlecenia projektantowi wykonania projektu technicznego, z pewnością przyspieszy procedowanie. Po sporządzeniu projektu technicznego, obowiązkowo składa się go organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie zakończenia robót budowlanych lub złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie.