Rządowy projekt zmiany ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3854

Projekt rozwiązuje problem nadmiernych ograniczeń, w tym również biurokratycznych, występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych m.in. ze

  • zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych,
  • udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik),
  • opłatami za przedmiotowe udostępnianie,
  • przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją.

Dodatkowo projekt przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ponadto projekt wprowadza regulacje przyspieszające proces inwestycyjny.