Baza wiedzy

Rozliczenie nakładów przy zniesieniu współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić na trzy sposoby: podział fizyczny rzeczy, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli na własność z jednoczesną spłatą pozostałych, sprzedaż rzeczy. W przypadku przyznania rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli, jeżeli któryś ze współwłaścicieli o to wniesie, sąd rozstrzygnie o rozliczeniu nakładów, pożytków, wydatków oraz innych poniesionych przez strony ciężarów na nieruchomość.…

Renta planistyczna a darowizna

Renta planistyczna, jak wskazują przepisy o gospodarce nieruchomościami, stanowi jednorazową opłatę uiszczaną przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy miejsca jej położenia, pod warunkiem, że w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła. Opłata może zostać nałożona przez gminę w drodze decyzji jedynie w razie zbycia nieruchomości przez właściciela…

Zasiedzenie – po ilu latach

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności nieruchomości związanym z upływem określonego czasu wyznaczonego w przepisach Kodeksu cywilnego. Dla jego skuteczności konieczne jest posiadanie rzeczy przez odpowiedni okres czasu i w sposób samoistny, który to rozumiany jest jako faktyczne władanie rzeczą tak jak właściciel. Nadrzędnym celem instytucji zasiedzenia pozostaje bowiem usunięcie niezgodności między rzeczywistym a prawnym…

Zasiedzenie domu rodzinnego

Możliwe jest nabycie własności rzeczy przez upływ czasu. Jeśli chodzi o nieruchomości, posiadacz samoistny, niebędący jej właścicielem, nabywa jej własność, jeżeli posiada daną nieruchomość nieprzerwanie od lat 20. Jeśli zaś jest w złej wierze, nabywa jej własność po upływie 30 lat (art. 172 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia…

Sprawa o zasiedzenie nieruchomości – przebieg postępowania, terminy

Zasiedzenie jest instytucją pozwalającą na nabycie prawa własności w razie upływu określonego ustawowo czasu. Zgodnie z art. 172 § 1 k.c. posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat 20 jako posiadacz samoistny. Natomiast po upływie lat 30 posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze (§…