Baza wiedzy

Problem legalności istniejących budynków przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy na ich rozbudowę, nadbudowę i przebudowę

Zgodnie z podstawową zasadą prawa budowlanego, zawartą w art. 28 ustawy Prawo budowlane – roboty budowlane można rozpocząć na podstawie pozwolenia na budowę z zastrzeżeniem art. 29-31 Prawa budowlanego. Od tej zasady ustawodawca ustanowił szereg wyjątków wprowadzając szereg ułatwień, ale tylko wobec niektórych rodzajów obiektów budowlanych. Nadal jednak najczęściej rozbudowa budynku (choćby niewielka), przebudowa, ale…

Samowola budowlana

Co to jest samowola budowlana? Najkrócej rzecz ujmując – samowola budowlana jest to pobudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia. Ustawodawca nie zdefiniował dokładnie pojęcia samowoli budowlanej, wskazując jedynie w art. 48 prawa budowlanego, że organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w przypadku obiektu budowlanego lub…

Decyzja o warunkach zabudowy

1. Co to jest decyzja o warunkach zagospodarowania terenu? Decyzja o warunkach zabudowy, to najczęściej pierwszy etap procesu inwestycyjnego. Decyzja o warunkach zagospodarowania terenu ma za zadanie określić rodzaj inwestycji, jaka może być zrealizowana na danym terenie (czy będzie to zabudowa mieszkaniowa, czy przemysłowa, bądź usługowa), a także warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz…

Jak uzyskać pozwolenie na budowę w 2023 roku

1. Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę? Generalnie prawo budowlane przewiduje dwie formy zgody organu na budowę obiektu budowlanego – jedną z nich jest zgłoszenie zamiaru budowy (dla inwestycji nieco „prostszych”), a drugą pozwolenie na budowę. Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a wyjątki od tej…

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

W ramach współwłasności nieruchomości każdemu ze współwłaścicieli przysługuje ustawowe prawo jej zniesienia. Można tego dokonać na dwa sposoby – umownie lub sądownie. Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy może nastąpić wtedy, gdy pomiędzy stronami nie zachodzi spór i wyrażają one wolę dokonania umownego zniesienia współwłasności. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podziału nieruchomości umowę należy…