Baza wiedzy

Linia zabudowy

W rozumieniu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) linia zabudowy oznacza nieprzekraczalną linię zabudowy względem drogi publicznej.…

Kto ponosi koszty sądowego zniesienia współwłasności

Żądanie zniesienia współwłasności, zgodnie z treścią przepisów Kodeksu cywilnego, mieści się w katalogu podstawowych uprawnień każdego ze współwłaścicieli (art. 210 § 1 zd. pierwsze Kodeksu cywilnego). Zakończenie postępowania o zniesienie współwłasności kończy fizyczny podział nieruchomości między współwłaścicieli, przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli lub kilku współwłaścicielom na własność z obowiązkiem spłaty pozostałych albo też licytacyjna sprzedaż…

Co sąd bierze pod uwagę przy zniesieniu współwłasności?

Uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności, zgodnie z treścią przepisów Kodeksu cywilnego, mieści się w katalogu podstawowych praw każdego ze współwłaścicieli (art. 210 § 1 zd. pierwsze Kodeksu cywilnego). Fizyczny podział nieruchomości między współwłaścicieli, przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli lub kilku współwłaścicielom na własność z obowiązkiem spłaty pozostałych albo licytacyjna sprzedaż rzeczy wspólnej to alternatywne drogi…

Procedura zgłoszenia w nowym Prawie budowlanym

Nowa ustawa Prawo budowlane (dalej „Prawo budowlane), tj. obowiązująca w wersji od dnia 19 września 2020 r., przewiduje obok procedury konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, alternatywne dokonanie odpowiedniego zgłoszenia dla poszczególnych, wskazanych w ustawie, obiektów budowlanych. Przepis art. 28 ust. Prawa budowlanego wyraża ogólną zasadę dopuszczalności prowadzenia robót budowlanych jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu…

Operat szacunkowy – kto ponosi jego koszty w postepowaniu administracyjnym?

Operat szacunkowy jest dokumentem utrwalonym na piśmie i uważa się go za swoistą opinię biegłego specjalisty w przedmiocie wartości nieruchomości o charakterze prawnie wiążącym.