Baza wiedzy

Problemy przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy – linia zabudowy

Linia zabudowy w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozporządzenie) oznacza nieprzekraczalną linię zabudowy względem drogi publicznej, nie zaś jedyną dopuszczalną linię wzdłuż której muszą być posadowione wszystkie budynki…

Zniesienia współwłasności

Problematyczny niekiedy, stan współwłasności ma miejsce wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 k.c.). Powstaje on choćby w wyniku zawarcia małżeństwa (z mocy prawa), z tytułu spadkobrania, czy zawarcia umowy spółki cywilnej. Gdy zgodne zarządzanie rzeczą wspólną wydaje się niemożliwe, bądź utrudnione, należy wziąć pod uwagę zniesienie współwłasności.

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

Zasiedzenie to instytucja znana już w prawie rzymskim jako usucapio, która jest jednym z wielu sposobów nabycia własności nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej w sposób pierwotny (tj. bez pośrednictwa innej osoby, właściciel nie wchodzi w sytuację prawną poprzednika).

Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Zgodnie z przepisem art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty…

Zniesienie współwłasności a podział działki wbrew miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego

Chcesz dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości i wydzielenia działek gruntu, ale obawiasz się, że działanie takie będzie niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?