Baza wiedzy

Wywłaszczenie nieruchomości pod drogę

Do wywłaszczenia dochodzi w sytuacji pozbawienia lub ograniczenia w drodze decyzji administracyjnej, prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości, które dokonywane jest na cele publiczne, jeśli nie mogą być one zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie bądź ograniczenie praw do nieruchomości.

Procedura nieodpłatnego przejęcia nieruchomości przez gminę z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR) jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną – jak je uzyskać?

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem

Czym kieruje się biegły przy ustalaniu odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną pod drogę publiczną?

Za działki gruntu, które zostały przeznaczone pod drogę publiczną i stały się własnością gminy, powiatu, województwa albo Skarbu Państwa, dotychczasowemu właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) należy się odszkodowanie.

Jak zasiedzieć nieruchomość?

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa związanym z upływem czasu.