Baza wiedzy

Operat szacunkowy – co to takiego?

Operat szacunkowy jest dokumentem utrwalonym na piśmie i uważa się go za swoistą opinię specjalisty w przedmiocie wartości nieruchomości o charakterze prawnie wiążącym.

Podział nieruchomości w drodze quoad usum – alternatywa dla zniesienia współwłasności

Quoad usum, czyli wydzielenie rzeczy do wyłącznego korzystania to czynność, której skutkiem pozostaje przyznanie na wyłączność współwłaściciela (bądź wielu współwłaścicieli) określonej części nieruchomości.

Problemy przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy – linia zabudowy

Linia zabudowy w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozporządzenie) oznacza nieprzekraczalną linię zabudowy względem drogi publicznej, nie zaś jedyną dopuszczalną linię wzdłuż której muszą być posadowione wszystkie budynki…

Zniesienia współwłasności

Problematyczny niekiedy, stan współwłasności ma miejsce wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 k.c.). Powstaje on choćby w wyniku zawarcia małżeństwa (z mocy prawa), z tytułu spadkobrania, czy zawarcia umowy spółki cywilnej. Gdy zgodne zarządzanie rzeczą wspólną wydaje się niemożliwe, bądź utrudnione, należy wziąć pod uwagę zniesienie współwłasności.

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

Zasiedzenie to instytucja znana już w prawie rzymskim jako usucapio, która jest jednym z wielu sposobów nabycia własności nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej w sposób pierwotny (tj. bez pośrednictwa innej osoby, właściciel nie wchodzi w sytuację prawną poprzednika).