Baza wiedzy

Opłata adiacencka

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami opłatą adiacencką jest opłata ustalana w drodze uchwały przez radę gminy, a nakładana na właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości. Rzeczony wzrost wartości nieruchomości powinien nastąpić w wyniku podziału nieruchomości, scalenia i ponownego podziału, bądź budowy na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków…

Renta planistyczna

Renta planistyczna to, zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rodzaj daniny publicznej nakładanej przez organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) w drodze decyzji administracyjnej. Opłata planistyczna stanowi dochód własny gminy z racji zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku zmiany, bądź ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja ustalająca rentę…

Zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości w toku postępowania sądowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego każdemu ze współwłaścicieli nieruchomości w części ułamkowej przysługuje prawo do dowolnego dysponowania udziałami bez zgody pozostałych. Oznacza to między innymi, że współwłaściciel może zbyć własne udziały w całości, bądź też w części na rzecz innej osoby. Co dzieje się w przypadku, gdy w toku postępowania nieprocesowego dotyczącego zniesienia współwłasności nieruchomości…

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

Warunki, jakie musi spełniać wniosek o zniesienie współwłasności przedstawione są w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z artykułem 617 kpc we wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Za określenie rzeczy przyjmuje się podanie miejsca położenia, tj. miejscowości, w której zlokalizowana jest nieruchomość, ulicy oraz numeru,…

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości następuje poprzez jeden z sposobów: podział nieruchomości, przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli, sprzedaż nieruchomości.