Baza wiedzy

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

Zasiedzenie to instytucja znana już w prawie rzymskim jako usucapio, która jest jednym z wielu sposobów nabycia własności nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej w sposób pierwotny (tj. bez pośrednictwa innej osoby, właściciel nie wchodzi w sytuację prawną poprzednika).

Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Zgodnie z przepisem art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty…

Zniesienie współwłasności a podział działki wbrew miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego

Chcesz dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości i wydzielenia działek gruntu, ale obawiasz się, że działanie takie będzie niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Opłata adiacencka

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami opłatą adiacencką jest opłata ustalana w drodze uchwały przez radę gminy, a nakładana na właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości. Rzeczony wzrost wartości nieruchomości powinien nastąpić w wyniku podziału nieruchomości, scalenia i ponownego podziału, bądź budowy na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków…

Renta planistyczna

Renta planistyczna to, zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rodzaj daniny publicznej nakładanej przez organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) w drodze decyzji administracyjnej. Opłata planistyczna stanowi dochód własny gminy z racji zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku zmiany, bądź ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja ustalająca rentę…