Baza wiedzy

Wycena nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku, a wycena indywidualnie oznaczonej nieruchomości.

Metoda analizy statystycznej nie powinna być stosowana przy ustalaniu wartości konkretnej, indywidualnie oznaczonej nieruchomości, albowiem została ona przewidziana jako metoda służąca określeniu wartości reprezentatywnej dla danego rodzaju nieruchomości, co wynika z analizy przepisów rozporządzania w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości w skutek jej podziału – zmiany w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, stosowanie nowych przepisów do niezakończonych postępowań.

W związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmianie uległ sposób określania wartości nieruchomości po dokonaniu jej podziału geodezyjnego, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej. Został on narzucony przez ustawodawcę jako suma wartości poszczególnych geodezyjnie wydzielonych działek.

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – projekt likwidacji użytkowania wieczystego?

Trwają prace nad ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu ustawy. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, iż ustawa zakończy instytucję użytkowania wieczystego dla gruntów w zabudowie mieszkaniowej. Projekt przewiduje automatyczne przekształcenie z określonym dniem użytkowania wieczystego w prawo własności tychże gruntów.

Termin zasiedzenia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

Terminy i możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność prywatną oraz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, są odmienne. W przypadku nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa do dnia 1 października 1990 roku obowiązywał całkowity zakaz nabycia nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości państwowej wynikający z przepisu art. 177 ustawy Kodeks cywilny. Przepis ten został uchylony przez ustawę z dnia 28 sierpnia 1990 roku o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321).

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami – ukłon w stronę gmin.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dokonana 8 sierpnia 2017 roku w sposób istotny zmienia zasady ustalania tzw. opłat adiacenckich czyli opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania nowej drogi lub też stworzenia możliwości podłączenia nieruchomości np. z siecią wodociągową czy kanalizacyjną czy też na skutek podziału geodezyjnego.