Blog

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości następuje poprzez jeden z sposobów: podział nieruchomości, przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli, sprzedaż nieruchomości.

Zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów

Zniesienie współwłasności nieruchomości wiąże się najczęściej z koniecznością rozliczenia nakładów poczynionych przez współwłaścicieli. W poniższym artykule pokrótce omówiona zostały zasady rozliczeń nakładów przy zniesieniu współwłasności, szczególności z uwzględnieniem zniesienia współwłasności związanego ze spadkobraniem.

Zarzuty do operatu szacunkowego cdn.

Zagadnieniu oceny operatu szacunkowego poświęcony jest przepis art.  157 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wycena nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku, a wycena indywidualnie oznaczonej nieruchomości.

Metoda analizy statystycznej nie powinna być stosowana przy ustalaniu wartości konkretnej, indywidualnie oznaczonej nieruchomości, albowiem została ona przewidziana jako metoda służąca określeniu wartości reprezentatywnej dla danego rodzaju nieruchomości, co wynika z analizy przepisów rozporządzania w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości w skutek jej podziału – zmiany w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, stosowanie nowych przepisów do niezakończonych postępowań.

W związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmianie uległ sposób określania wartości nieruchomości po dokonaniu jej podziału geodezyjnego, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej. Został on narzucony przez ustawodawcę jako suma wartości poszczególnych geodezyjnie wydzielonych działek.