Procedura zgłoszenia w nowym Prawie budowlanym

Nowa ustawa Prawo budowlane (dalej „Prawo budowlane), tj. obowiązująca w wersji od dnia 19 września 2020 r., przewiduje obok procedury konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, alternatywne dokonanie odpowiedniego zgłoszenia dla poszczególnych, wskazanych w ustawie, obiektów budowlanych.

Przepis art. 28 ust. Prawa budowlanego wyraża ogólną zasadę dopuszczalności prowadzenia robót budowlanych jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej przez organ administracji architektoniczno – budowlanej. Od reguły tej ustawa wskazuje jednak odstępstwo w postaci ściśle określonych w przepisach przypadków (art. 29-31 ustawy Prawo budowlane), gdy wystarczające jest zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub gdy ustawa nie przewiduje żadnych formalności. Dokładne określenie wszelkich przypadków niewymagających pozwolenia na budowę jest wynikiem zmian wprowadzonych nowelizacją usuwających wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

Budowy oraz roboty budowlane wymienione w art. 29 Prawa budowlanego z powodu swego niewielkiego skomplikowania pod względem techniczno – budowlanym oraz niedużej wielkości, zwolnione zostały z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, na rzecz obowiązku zgłoszenia zamiaru ich wykonywania. Wśród wymienionych w ustawie obiektów oraz robót budowlanych w tym zakresie znalazły się m.in.:

Obiekty:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
 • wolno stojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowe: ganki oraz oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m;

Roboty budowlane polegające na:

 • przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany;
 • remoncie budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • instalowaniu na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m;

Zgłoszenie obejmujące zamiar wykonywania obiektów lub robót budowlanych oceniane jest przez organ administracji architektoniczno – budowlanej pod względem zgodności z przepisami Prawa budowlanego na zasadach określonych w art. 30 Prawa budowlanego.

Nowela z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniająca ustawę Prawo budowlane wprowadziła ponadto katalog obiektów oraz robót budowlanych zwolnionych z obowiązku dokonania wyżej omawianego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. W katalogu tym znalazły się m.in.:

Budowa:

 • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, usytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
 • ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 • obudowy ujęć wód podziemnych;

Roboty budowlane polegające na:

 • przebudowie polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m;
 • przebudowie rządzeń budowlanych;
 • remoncie budowli wymagających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • instalowaniu na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,

Powyższe wybrane zestawienie pozwala stwierdzić, że w większości przypadków, jeśli przed nowelizacją jakiś obiekt budowlany wymagał dokonania zgłoszenia, to również obecnie, po nowelizacji, nic się w tym zakresie nie zmieni, ale będzie to jednoznacznie wynikało z przepisów. Uporządkowanie oraz doprecyzowanie kwestii konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę lub dokonywania zgłoszeń umożliwi inwestorom, przede wszystkim indywidualnym, samodzielne rozstrzygnięcie w zakresie czynności niezbędnych do dokonania w siedzibie organu administracji architektoniczno – budowlanej.