Renta planistyczna – przedawnienie

Opłata planistyczna to jednorazowa należność nakładana w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na właściciela lub użytkownika nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Przesłanki ustalenia renty planistycznej

Renta planistyczna ustalana jest jedynie w razie łącznego zaistnienia czterech przesłanek. W pierwszej kolejności niezbędne jest wejście w życie nowego lub zmienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym owo wejście w życie musi nieść za sobą wzrost wartości nieruchomości nim objętej. Dla skutecznego ustalenia opłaty konieczne jest nadto istnienie związku przyczynowego między wzrostem wartości nieruchomości a faktem uchwalenia nowego mpzp lub zmiany jego dotychczasowej treści. Ostatnim już warunkiem koniecznym do skutecznego nałożenia opłaty pozostaje zbycie nieruchomości w termie 5 lat od dnia wejścia w życie nowego lub zmienionego mpzp.

Procedura

Ustalenie opłaty następuje w toku postępowania administracyjnego wszczynanego z urzędu, które kończy się wydaniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta stosownej decyzji administracyjnej. Od takiego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia – samorządowego kolegium odwoławczego, które zasadne jest w razie niewspółmierności ustalonej opłaty, czy obrania nieprawidłowego oszacowania wartości nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym przez biegłego sądowego.

Obowiązany do uiszczenia opłaty

Do uiszczenia opłaty obowiązany pozostaje właściciel albo użytkownik wieczysty będący stroną transakcji sprzedaży nieruchomości, do którego też kierowana jest treść decyzji.

Przedawnienie

Jak wskazują przepisu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (por. Art. 37 ust. 4), roszczenia o zapłatę renty planistycznej mogą być podnoszone przez gminę miejsca położenia nieruchomości w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. Stąd też przekroczenie niniejszego terminu wpływa na niemożność późniejszego dochodzenia roszczenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Co istotne, termin 5 letni nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło już wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia opłaty planistycznej. Wtedy to bowiem nie można mówić o przedawnieniu. Stąd też ewentualne przedłużanie postępowania jawi się jako bezcelowe w obliczu skuteczności decyzji ustalającej rentę planistyczną.