Problemy przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy – linia zabudowy

Linia zabudowy w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (rozporządzenie) oznacza nieprzekraczalną linię zabudowy względem drogi publicznej, nie zaś jedyną dopuszczalną linię wzdłuż której muszą być posadowione wszystkie budynki…