Renta planistyczna

Renta planistyczna to, zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rodzaj daniny publicznej nakładanej przez organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) w drodze decyzji administracyjnej. Opłata planistyczna stanowi dochód własny gminy z racji zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku zmiany, bądź ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja ustalająca rentę…