Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

Warunki, jakie musi spełniać wniosek o zniesienie współwłasności przedstawione są w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z artykułem 617 kpc we wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Za określenie rzeczy przyjmuje się podanie miejsca położenia, tj. miejscowości, w której zlokalizowana jest nieruchomość, ulicy oraz numeru, oznaczenia w księdze wieczystej i ewidencji gruntów, obszaru, części składowych oraz przeznaczenia gospodarczego.

Budynki, jakie znajdują się na nieruchomości należy opisać podając ich dane techniczne wraz z przeznaczeniem zabudowań, ich położeniem oraz funkcją użytkową. Nie należy zapominać o przedstawieniu szacunkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zniesienia współwłasności. Jako dowody prawa własności należy przedłożyć wypisy z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, orzeczenia sądów, ewentualne akty notarialne zawierane w związku z daną nieruchomością, czy umowy dotyczące przeniesienia własności, a także wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz wyciągi z tabel likwidacyjnych.

Kolejnym elementem poprawnie napisanego wniosku o zniesienie współwłasności jest oznaczenie uczestników postępowania czyli najczęściej wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Zgodnie z artykułem 510 § 1 i 2 kpc osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o zniesienie współwłasności są tylko współwłaściciele. Wyjątek od tej reguły przewiduje artykuł 887 k.p.c. zgodnie z którym wspomniany wniosek może przedłożyć prokurator oraz wierzyciel dłużnika będącego współwłaścicielem.

Należy podkreślić, że nie jest konieczne przedstawienie projektu podziału nieruchomości, gdyż w sprawie sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości orzeka sąd. Wnioskodawcy mogą jednak wystąpić ze zgodnym wnioskiem o zniesienie współwłasności wraz ze wskazaniem sposobu wyjścia z niej. W takim wypadku wniosek ten powinien proponować jedno z możliwych rozwiązań: podział fizyczny nieruchomości, przyznanie jej jednemu współwłaścicielowi, który zobowiązany będzie do spłaty pozostałych lub też sprzedaż rzeczy wraz z podziałem uzyskanej kwoty między współwłaścicieli.
Warto wspomnieć, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2002 roku (sygn. akt.: V CKN 803/00) sąd rozpatrujący daną sprawę powinien uwzględnić zgodny wniosek o podział. Istotne jest przy tym, że ustawodawca nie zastrzega szczególnej formy dla takiego wniosku, ponieważ współwłaściciele mogą przedstawić go przed sądem zarówno ustnie podczas rozprawy, jak i we wspólnym piśmie wszczynającym postępowanie, a także w formie pisemnej, przygotowanej odrębnie przez każdego z zainteresowanych. Najważniejszą bowiem kwestią jest ustalenie „niewątpliwej” zgodności wniosku o dział.

W przypadku fizycznego podziału nieruchomości warto przedstawić również projekt na planie podziału, który musi spełniać wymogi określone w art. 621 Kpc co oznacza zgodność z zasadami obowiązującymi przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych. Jest to istotny element postępowania nieprocesowego, ponieważ źle sporządzony plan podziału nieruchomości lub jego brak może doprowadzić do niemożności wykonania postanowienia sądu.braku propozycji uczestników postępowania spełniających wymogi operatu geodezyjnego, plan podziału zostanie sporządzony przez biegłego sądowego z dziedziny geodezji na zlecenie sądu.
Wszystkie wspomniane dokumenty, wraz z wnioskiem o zniesienie współwłasności należy przedłożyć wraz z kopiami dla każdego uczestnika postępowania.

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości, tak jak w przypadku innych wniosków o zniesienie współwłasności, podlega opłacie sądowej wynikającej z ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 41 ust. 1 i 2). Wynosi ona 300 zł w przypadku wniosku złożonego zgodnie przez wszystkich uczestników postępowania, a 1000 zł w każdym innym przypadku.