Zmiana przepisów i problem ze stawkami opłaty za czynności notariusza.

11 września 2017 roku weszła w życie m. in. nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów (…) Zmianie uległy przepisy dotyczące najmu okazjonalnego.

Poza wprowadzeniem „nowej” formuły czyli okazjonalnego najmu instytucjonalnego dla osób, z myślą o wynajmujących lokale w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, ciekawej zmianie uległ sposób ustalenia wynagradzania notariusza z tytułu jego udziału przy sporządzaniu w oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez najemcę przy opróżnieniu lokalu, mianowicie wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przepisu wynosi nie więcej niż maksymalna kwota czynszu normowanego bez opcji za 1 m2 mieszkania na wynajem, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), określoną dla miasta stołecznego Warszawy. Problem polega na tym, że do chwili obecnej brak przepisów wykonawczych do ustawy określających maksymalne kwoty czynszu. Zatem przepis mimo jego teoretycznego obowiązywania, póki co pozostaje martwy. Czy oznacza to w praktyce brak możliwości zawierania umów najmu okazjonalnego? Rozwiązaniem wydaje się być stosowanie, przynajmniej tymczasowo, przez notariuszy stawek taksy notarialnej wynikających z przepisu § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, zgodnie z którym za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.