Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Asystujemy naszym klientom – zarówno wywłaszczonym jak i ich następcom prawnych – przy postępowaniach w zakresie przyznawania odszkodowań za nieruchomości już wywłaszczone w drodze decyzji administracyjnej.

Na prośbę klienta przeprowadzamy analizę podstawy wywłaszczenia – niezbędność nieruchomości dla realizacji określonego celu publicznego oraz niemożność jej nabycia w drodze czynności cywilnoprawnych. Weryfikujemy, czy cel mieści się w katalogu publicznych oraz czy jest on odzwierciedlony w przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Analizujemy przeprowadzone procedury oraz treść decyzji administracyjnej. Badamy przepisy, na podstawie których klientowi należne jest odszkodowanie.

Po stwierdzeniu wystąpienia podstaw do żądania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, na życzenie klienta sporządzamy wniosek o ustalenie wysokości i wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Służymy pomocą przy kompletowaniu wszystkich niezbędnych załączników wniosku – decyzji wywłaszczeniowej, dokumentów potwierdzających przysługujące prawo własności nieruchomości na dzień wywłaszczenia, czy choćby postanowienia o nabyciu spadku.

Na dalszym etapie postępowania proponujemy fachową ocenę czy ustalona w toku postępowania wartość nieruchomości odpowiada jej wartości rynkowej., Na prośbę klienta wskazujemy na elementy mogące istotnie wpłynąć na wysokość odszkodowania, takie jak: położenie nieruchomości, jej rodzaj, przeznaczenie, stan i aktualne ceny w obrocie nieruchomościami.

Nasza analiza każdorazowo ma charakter indywidualny – dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów oraz do wartości nieruchomości.

Z posiadanego przez nas doświadczenia wynika, że odpowiednie sformułowanie wniosku oraz załączenie niezbędnych dokumentów znacząco przyspiesza zakończenie postępowania oraz przyznanie odszkodowania.

  • Przeprowadzimy analizę prawną podstawy wywłaszczenia,
  • Przeanalizujemy przepisy, na podstawie których klientowi należy się odszkodowanie,
  • Sformułujemy wniosek o ustalenie wysokości i wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
  • Wskazujemy czynniki mogące mieć istotny wpływ na wysokość odszkodowania,
  • Reprezentujemy klientów w toku całego postępowania dotyczącego ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.