Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości

W wyniku uchwalenia nowego lub zmiany dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmianie może ulec przeznaczenie nieruchomości a zarazem jej wartość. Jeśli w rezultacie takiej zmiany wartość nieruchomości wzrasta, a w ciągu pięciu lat od wejścia w życie nowego miejscowego planu nastąpi zbycie nieruchomości, dotychczasowy właściciel musi liczyć się z ustaleniem przez gminę opłaty z tego tytułu. Jest to tzw. renta planistyczna.

Jeśli dla danej nieruchomości wybudowano drogę, sieć kanalizacyjną, wodociągową, gazociąg lub inne podobne urządzenia infrastruktury technicznej i inwestycja została choćby częściowo sfinansowana ze środków publicznych, gmina również ma prawo do naliczenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z wybudowania nowej infrastruktury. Są to tzw. opłaty adiacenckie.

Trzecia kategoria opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości, to opłaty nakładane na właściciela jeśli dokonał on podziału geodezyjnego nieruchomości, również określane mianem opłat adiacenckich.

Każde z postępowań dotyczących określonych opłat od wzrostu wartości nieruchomości ma swoją specyfikę, której jesteśmy świadomi mając ponad dziesięcioletnie doświadczenie w tym zakresie.

W ramach naszej praktyki doradzamy właścicielom nieruchomości planującym sprzedaż gruntów objętych pracami planistycznymi.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami I i II instancji w toku spraw o ustalenie opłat adiacenckich, renty planistycznej, opłaty z tytułu podziału nieruchomości.

W razie potrzeby przygotowujemy skargi do sądów administracyjnych od decyzji wydawanych w sprawach opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Wszelkie podejmowane przez nas działania dostosowujemy do Twoich oczekiwań i potrzeb mając na uwadze, iż każdy analizowany przypadek ma inną specyfikę. Ocenimy stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz przesłanki nałożenia opłaty i sprawdzimy w toku postępowania czy jej prognozowana wysokość jest adekwatna do stanu nieruchomości.

  • Doradzamy na etapie zawierania transakcji nieruchomościami, co do których istnieje ryzyko ustalenia renty planistycznej.
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości.
  • Sporządzimy odwołanie od decyzji ustalającej opłatę adiacencką do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
  • Sporządzimy odwołania od decyzji ustalającej rentę planistyczną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
  • W razie potrzeby przygotujemy skargę na decyzję organu II instancji do sądu administracyjnego i będziemy klienta w toku całego postępowania sądowoadministracyjnego.