Aktualności prawne

Co nowego przyniosła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

24 września 2023 r. weszło w życie duża nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian, które niesie za sobą reforma ustawy, a także wyjaśnienie kluczowych powodów, dla których została ona przyjęta. 1. Plan ogólny gminy zamiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Od samego początku wejścia…

Projekt budowlany w świetle znowelizowanej ustawy

Znowelizowane Prawo budowlane wprowadziło rozdział projektu budowlanego na trzy odrębne elementy. Od 19 września 2020 r. składa się na niego projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny. W każdej z części sporządzanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, powinny zostać ujęte kwestie bezpieczeństwa pożarowego. Projekt zagospodarowania działki lub…

Czynniki uwzględnianie przy określaniu wartości nieruchomości

W jednym z najnowszych wyroków, tj. wyroku z dnia 12 stycznia 2021 r., sygn. akt II OSK 1407/19, LEX nr 3124021, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej „NSA”) wypowiedział się co do daty stanu, zgodnie z którym dokonuje się oszacowania nieruchomości.

Nowelizacja Prawa Budowlanego – 19 września 2020

W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa Budowlanego. Podział projektu budowlanego, legalizacja samowoli budowlanych, zniesienie możliwości unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę, czy odstępstwo od stosowania wzorów pozwoleń na budowę to tylko niektóre z wielu zmian proponowanych przez znowelizowaną ustawę. Odstępstwo od przepisów techniczno –  budowlanych Znowelizowane Prawo Budowlane dopuszcza możliwość…

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, skutki tzw. luki planistycznej

W dniu 22 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (SK 22/16) o niezgodności art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie z jej art. 64 ust.2. Trybunał za sprzeczne z Konstytucją uznał takie rozumienie art. 37 ust u.p.z.p., które dopuszczałoby…