Baza wiedzy

Zasiedzenie – po ilu latach

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności nieruchomości związanym z upływem określonego czasu wyznaczonego w przepisach Kodeksu cywilnego. Dla jego skuteczności konieczne jest posiadanie rzeczy przez odpowiedni okres czasu i w sposób samoistny, który to rozumiany jest jako faktyczne władanie rzeczą tak jak właściciel. Nadrzędnym celem instytucji zasiedzenia pozostaje bowiem usunięcie niezgodności między rzeczywistym a prawnym…

Zasiedzenie domu rodzinnego

Możliwe jest nabycie własności rzeczy przez upływ czasu. Jeśli chodzi o nieruchomości, posiadacz samoistny, niebędący jej właścicielem, nabywa jej własność, jeżeli posiada daną nieruchomość nieprzerwanie od lat 20. Jeśli zaś jest w złej wierze, nabywa jej własność po upływie 30 lat (art. 172 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia…

Sprawa o zasiedzenie nieruchomości – przebieg postępowania, terminy

Zasiedzenie jest instytucją pozwalającą na nabycie prawa własności w razie upływu określonego ustawowo czasu. Zgodnie z art. 172 § 1 k.c. posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat 20 jako posiadacz samoistny. Natomiast po upływie lat 30 posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze (§…

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości – przebieg, terminy

Żądanie zniesienia współwłasności, zgodnie z treścią przepisów Kodeksu cywilnego, jest podstawowym uprawnieniem każdego ze współwłaścicieli (art. 210 § 1 zd. pierwsze Kodeksu cywilnego). Likwidacja współwłasności może nastąpić poprzez fizyczny podział nieruchomości między współwłaścicieli, przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli lub kilku współwłaścicielom na własność z obowiązkiem spłaty pozostałych albo poprzez licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej. Stąd też…

Renta planistyczna – przedawnienie

Opłata planistyczna to jednorazowa należność nakładana w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na właściciela lub użytkownika nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Przesłanki ustalenia renty planistycznej Renta planistyczna ustalana jest jedynie w razie łącznego zaistnienia czterech przesłanek. W pierwszej kolejności niezbędne jest wejście w życie nowego…