Baza wiedzy

Jak uzyskać pozwolenie na budowę w 2023 roku

1. Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę? Generalnie prawo budowlane przewiduje dwie formy zgody organu na budowę obiektu budowlanego – jedną z nich jest zgłoszenie zamiaru budowy (dla inwestycji nieco „prostszych”), a drugą pozwolenie na budowę. Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a wyjątki od tej…

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

W ramach współwłasności nieruchomości każdemu ze współwłaścicieli przysługuje ustawowe prawo jej zniesienia. Można tego dokonać na dwa sposoby – umownie lub sądownie. Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy może nastąpić wtedy, gdy pomiędzy stronami nie zachodzi spór i wyrażają one wolę dokonania umownego zniesienia współwłasności. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podziału nieruchomości umowę należy…

Rozliczenie nakładów przy zniesieniu współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić na trzy sposoby: podział fizyczny rzeczy, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli na własność z jednoczesną spłatą pozostałych, sprzedaż rzeczy. W przypadku przyznania rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli, jeżeli któryś ze współwłaścicieli o to wniesie, sąd rozstrzygnie o rozliczeniu nakładów, pożytków, wydatków oraz innych poniesionych przez strony ciężarów na nieruchomość.…

Renta planistyczna a darowizna

Renta planistyczna, jak wskazują przepisy o gospodarce nieruchomościami, stanowi jednorazową opłatę uiszczaną przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy miejsca jej położenia, pod warunkiem, że w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła. Opłata może zostać nałożona przez gminę w drodze decyzji jedynie w razie zbycia nieruchomości przez właściciela…

Zasiedzenie – po ilu latach

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności nieruchomości związanym z upływem określonego czasu wyznaczonego w przepisach Kodeksu cywilnego. Dla jego skuteczności konieczne jest posiadanie rzeczy przez odpowiedni okres czasu i w sposób samoistny, który to rozumiany jest jako faktyczne władanie rzeczą tak jak właściciel. Nadrzędnym celem instytucji zasiedzenia pozostaje bowiem usunięcie niezgodności między rzeczywistym a prawnym…