Baza wiedzy

Procedura zgłoszenia w nowym Prawie budowlanym

Nowa ustawa Prawo budowlane (dalej „Prawo budowlane), tj. obowiązująca w wersji od dnia 19 września 2020 r., przewiduje obok procedury konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, alternatywne dokonanie odpowiedniego zgłoszenia dla poszczególnych, wskazanych w ustawie, obiektów budowlanych. Przepis art. 28 ust. Prawa budowlanego wyraża ogólną zasadę dopuszczalności prowadzenia robót budowlanych jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu…

Operat szacunkowy – kto ponosi jego koszty w postepowaniu administracyjnym?

Operat szacunkowy jest dokumentem utrwalonym na piśmie i uważa się go za swoistą opinię biegłego specjalisty w przedmiocie wartości nieruchomości o charakterze prawnie wiążącym.

Wywłaszczenie nieruchomości pod drogę

Do wywłaszczenia dochodzi w sytuacji pozbawienia lub ograniczenia w drodze decyzji administracyjnej, prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości, które dokonywane jest na cele publiczne, jeśli nie mogą być one zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie bądź ograniczenie praw do nieruchomości.

Procedura nieodpłatnego przejęcia nieruchomości przez gminę z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR) jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Odszkodowanie za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną – jak je uzyskać?

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem