Baza wiedzy

Strony postępowania o ustalenie warunków zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy jest jedną z kilku decyzji regulujących proces inwestycyjny. O ile zaplanowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub znacząco oddziałujących na środowisko, to decyzja o warunkach zabudowy jest też pierwszą decyzją określającą na dość ogólnym poziomie warunki realizacji przyszłej inwestycji. W związku z tym, zawiadomienie o…

Odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy – jak się sprzeciwić inwestycji na sąsiedniej działce.

O tym jak zostanie urządzona przestrzeń na konkretnym terenie decydują władze gminy na której ten teren jest położony. Co do zasady gminy mogą robić to w dwojaki sposób – po pierwsze uchwalając plany zagospodarowania przestrzennego jako akty prawa miejscowego, po drugie zaś – na tych terenach na których nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego –…

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w przypadku zasiedzenia

Sąd Najwyższy w dniu 03 kwietnia 2024 r. wydał uchwałę siedmiu sędziów w sprawie pod sygn. III CZP 103/22, w której przełamał utrwaloną już od wielu lat linię orzeczniczą i stwierdził, że w przypadku gdy dojdzie do zasiedzenia, byłemu właścicielowi nadal będzie przysługiwało prawo do dochodzenia wynagrodzenia ze bezumowne korzystanie z rzeczy (najczęściej nieruchomości). Istota…

Odszkodowanie za brak możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Niejednokrotnie zdarza się, że nieruchomość zostaje wywłaszczona na rzecz realizacji określonego celu publicznego (np. budowy drogi, szpitala, szkoły), lecz cel ten, po dokonanym już wywłaszczeniu, nie zostaje przez podmiot, który dokonał wywłaszczenia (najczęściej gminę) zrealizowany. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. wskazuje na dwa przypadki braku realizacji określonego w decyzji o…

Jak oddać do użytkowania budynek wybudowany dawno

Wielu inwestorów, zwłaszcza indywidualnych,  obawia się nieco procedury oddawania budynku do użytkowania.