Postępowania administracyjne i sądowe

Czasem nawet największa staranność i przezorność w planowaniu kolejnych transakcji i właściwe ich przeprowadzenie nie jest gwarantem uniknięcia sytuacji konfliktowych, a przedmiotem sporu często bywa majątek dużej wartości. W niektórych przypadkach, z przyczyn niezależnych od nas stajemy się stroną konfliktu o nieruchomość.

Od wielu lat reprezentujemy strony w postępowaniach dotyczących spraw majątkowych.

Doradzimy i pomożemy by współwłaściciel otrzymał sprawiedliwie wydzieloną część majątku lub finansową rekompensatę odpowiadającą w możliwie najwyższym stopniu wartości rynkowej jego udziału w nieruchomości. Występujemy w sprawach o podział majątku wspólnego (zniesienie współwłasności) jako pełnomocnik. Możemy opracować koncepcję podziału i przeprowadzenia całej sprawy oraz przygotować wniosek o wszczęcie postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości i poprowadzić sprawę od początku lub włączyć się w charakterze pełnomocnika do już toczącego się postępowania. Sprawy te obejmują rozliczenia majątku wspólnego między małżonkami, byłymi wspólnikami, spadkobiercami jak również współwłaścicielami nieruchomości z innych tytułów prawnych.

Jeśli masz problem z przeniesieniem własności nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiada, który przekroczył granice przy budowie, ustalimy stan prawny i zbadamy możliwość wykupu nieruchomości, jak również ustalimy wartość zajętej działki. Pomożemy w toku postępowania sądowego kontrolując ustalenia i opinie biegłych sądowych, tak by wartość działki podlegającej wykupowi została ustalona rzetelnie.

W przypadku, gdy od wielu lat nieformalnie władasz nieruchomością, ustalimy rzeczywisty stan nieruchomości i ewentualnie doprowadzimy do zalegalizowania własności nieruchomości, na przykład w drodze zasiedzenia.

Występujemy w postępowaniach administracyjnych dotyczących opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomości lub ustalenia warunków zabudowy.

Reprezentujemy klientów w wielu rodzajach spraw sądowych i administracyjnych, które dotyczą nieruchomości.

  • W postępowaniach sądowych o podział majątku (zniesienie współwłasności), również w przypadku gdy postępowanie prowadzone jest na zgodny wniosek współwłaścicieli.
  • W postępowaniach sądowych związanych z zawartymi umowami sprzedaży nieruchomości, w tym umowami warunkowymi lub przedwstępnym lub umowami pośrednictwa.
  • W postępowaniach sądowych w sporach wynikłych z umów najmu lub dzierżawy.
  • W sporach o zasiedzenie nieruchomości.
  • W postępowaniach sądowych w sprawach o wydanie nieruchomości, zaprzestanie naruszeń, rozliczenie nakładów oraz zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
  • W postępowaniach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • W postępowaniach administracyjnych związanych z nieruchomościami (sprawy o wywłaszczenie nieruchomości, ustalenie opłat w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, zapłatę odszkodowania związanego z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenie warunków zabudowy).
  • Służymy pomocą we wszelkich sprawach, których przedmiotem są nieruchomości i istotna jest ich wartość – działamy tak by doprowadzić do ustalenia wartości nieruchomości na podstawie rzetelnych opinii biegłych sądowych.