Prawo budowlane/proces inwestycyjnyUzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację inwestycji

Proponujemy współpracę już na etapie konkretyzowania zamiaru realizacyjnego inwestora i pomagamy optymalizować cały przebieg procesu inwestycyjnego.

Oferujemy wspólną analizę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i pomagamy określić dopuszczalne parametry zabudowy. W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reprezentujemy klienta w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i – jeśli to konieczne także w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej.

Na zlecenie Klienta uczestniczymy w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Oferujemy doradztwo w zakresie zawierania umów z projektantami i wykonawcami, a także w zakresie realizacji tych umów.

Prawidłowe przeprowadzenie inwestycji wymaga uważności na każdym etapie postępowania – mając doświadczenie w realizacji inwestycji możemy wychwycić ewentualne źródła przyszłych problemów.

Bardzo często na etapie realizacji budowy inwestor dochodzi do wniosku, że potrzebne są zmiany w projekcie i nierzadko zmian tych dokonuje od razu na budowie, nie zdając sobie sprawy, że w takiej sytuacji konieczne jest uzyskanie decyzji zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę.

Oferujemy pomoc nie tylko przy uzyskaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę w postępowaniu prowadzonym przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, ale także reprezentowanie inwestora w postępowaniu naprawczym prowadzonym przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, w sytuacji kiedy do istotnej zmiany parametrów budynku już doszło, bez  uzyskania pozwolenia właściwego organu.

Reprezentujemy Klientów także w sprawach samowoli budowlanych, prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego – szukamy rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla inwestora, który z różnych przyczyn nie uzyskał koniecznego pozwolenia na budowę.

Specjalizujemy się również w reprezentowaniu właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w postępowaniach prowadzonych przez powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie stanu technicznego tychże obiektów. W tego rodzaju sytuacjach dbamy o to, by organ nie nałożył na właściciela bądź zarządcę obiektu budowlanego zbyt uciążliwych warunków, które mogłyby przerosnąć jego zdolności inwestycyjne.

Odrębnym obszarem naszej praktyki w zakresie prawa budowlanego i całego szeroko rozumianego prawa inwestycyjnego jest występowanie w różnych postępowaniach po stronie sąsiada inwestycji, która jest realizowana z naruszeniem przepisów. Spory sąsiedzkie dotyczące budowy budynków lub innych obiektów budowlanych, zmiany stosunków wodnych, zacieniania działki przez nowopowstający obiekt, nadmiernego zagęszczenia zabudowy, są jednymi z najbardziej uciążliwych sporów – pomagamy je rozwiązać  w sposób całkowicie zgodny z prawem.

Podsumowując

Towarzyszymy inwestorowi na każdym etapie procesu inwestycyjnego i reprezentujemy Klienta zarówno przed organami gminy i przed samorządowym kolegium odwoławczym w postępowaniu o wydaniu decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach zabudowy, przed organami administracji architektoniczno budowlanej (starostą i wojewodą) w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę oraz przed organami nadzoru budowlanego (Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego). W razie konieczności również reprezentujemy Klienta przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym we wszystkich postępowaniach związanych z zakończeniem budowy, naruszeniami przepisów prawa budowlanego i stanem technicznym budynku.

Mamy doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przez konserwatorów zabytków oraz postępowaniach w sprawie decyzji środowiskowych, pomagamy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, reprezentujemy Klienta na etapie pozwolenia na budowę, doradzamy właściwe postanowienia w umowach o roboty budowlane, monitorujemy postępowania w sprawie złego stanu technicznego budynku i to wszystko zarówno w postępowaniach administracyjnych jak i w postępowaniach sądowoadministracyjnych.