opłata adiacencka jaka wysokość

Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Zgodnie z przepisem art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty…

Opłata adiacencka

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami opłatą adiacencką jest opłata ustalana w drodze uchwały przez radę gminy, a nakładana na właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości. Rzeczony wzrost wartości nieruchomości powinien nastąpić w wyniku podziału nieruchomości, scalenia i ponownego podziału, bądź budowy na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków…

Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości w skutek jej podziału – zmiany w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, stosowanie nowych przepisów do niezakończonych postępowań.

W związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmianie uległ sposób określania wartości nieruchomości po dokonaniu jej podziału geodezyjnego, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej. Został on narzucony przez ustawodawcę jako suma wartości poszczególnych geodezyjnie wydzielonych działek.