Elektroniczne Księgi Wieczyste a RODO

Rzecznik Prawo Obywatelskich w lutym 2020r. wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o zajęcie się kwestią ochrony danych osobowych udostępnianych w ramach internetowego systemu ekw. W swoim stanowisku podkreślił konieczność rozpatrzenia problemu w odniesieniu do RODO.

W obywatelskich skargach kierowanych do RPO porusza się problem udostępniania numeru PESEL, czy imion rodziców i to nie tylko w przypadku właściciela będącego osobą fizyczną, ale i każdej osoby widniejącej w KW, a posiadającej prawo, bądź roszczenie do nieruchomości. Tym samym znajomość numeru księgi wieczystej otwiera możliwość pozyskania wielu danych osobowych. Kradzież tożsamości, czy inne niezgodne z prawem wykorzystanie danych wydają się być możliwą konsekwencją obecnego nieodpowiedniego zabezpieczenia informacji.

Rzecznik podkreśla, iż przy tworzeniu i funkcjonowaniu elektronicznego systemu należy mieć na względzie art. 51 ust. 2 Konstytucji RP gwarantujący obywatelom autonomię informacyjną – niedopuszczający do wprowadzenia obowiązku ujawniania danych osobistych. Podczas gdy aktualna konstrukcja systemu zdaje się nie czynić zadość konstytucyjnym wymogom dopuszczając ingerencję w autonomię informacyjną.

Uwagę PUODO rzecznik kieruje także na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z których wynika zasada minimalizacji danych analogiczna do konstytucyjnej (wskazanej wyżej). Jej obowiązkowe stosowanie nakazuje, by udostępnianiu danych identyfikacyjnych osób towarzyszyło zawsze odpowiednie zabezpieczenie ich praw i wolności.

Urząd Ochrony Danych Osobowych mając na uwadze stanowisko RPO zajął się przedmiotową sprawą przeprowadzając  czynności kontrolne dot. przetwarzania danych osobowych w systemie Geoportal II w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.