Nowelizacja Prawa Budowlanego – 19 września 2020

W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa Budowlanego.

Podział projektu budowlanego, legalizacja samowoli budowlanych, zniesienie możliwości unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę, czy odstępstwo od stosowania wzorów pozwoleń na budowę to tylko niektóre z wielu zmian proponowanych przez znowelizowaną ustawę.

Odstępstwo od przepisów techniczno –  budowlanych

Znowelizowane Prawo Budowlane dopuszcza możliwość odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Odpowiednią zgodę wydaje w drodze postanowienia organ administracji architektoniczno – budowlanej, co nastąpić może zarówno przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, jaki i przed decyzją o zmianie pozwolenia na budowę (rozwiązanie wprowadzone od 19 września 2020 r.). W przypadku odstępstw od wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pożarowego należy liczyć się z koniecznością uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz odpowiednio wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Nowa forma projektu budowlanego

Ustawa zmieniająca Prawo Budowlane wprowadza także rozdział projektu budowlanego na trzy odrębne elementy. Od 19 września 2020 r. składać się będzie na niego projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny. W każdej z części sporządzanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, powinny zostać ujęte kwestie bezpieczeństwa pożarowego.

W projekcie zagospodarowania działki lub terenu z pewnością nie może zabraknąć określenia granic działki lub terenu, jego usytuowania wraz z układem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieciami uzbrojenia terenu. Należy w nim wskazać także przewidywany sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni wraz z informacją o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt architektoniczno – budowlany powinien natomiast zawierać takiej informacje, jak zamierzony sposób użytkowania projektowanych obiektów budowlanych, charakterystykę ekologiczną, charakterystyczne parametry techniczne projektowanych obiektów budowlanych, czy też opinię geotechniczną wraz z informacją o sposobie posadowienia  projektowanego obiektu architektonicznego.

Najmniej obszerny z projektów – projekt techniczny musi informować o projektowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych obiektu, w przypadku budynków zawierać charakterystykę energetyczną, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe wraz z ewentualną dokumentacją geologiczno-inżynierską lub geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych.

Usprawnienie procesu wydawania decyzji pozwolenia na budowę lub przyjmowania zgłoszenia wraz z projektem ma nastąpić poprzez przekazanie do zatwierdzenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, rezygnacja z obowiązku przedkładania projektu technicznego organowi – elementu niepoddawanego sprawdzeniu,  z pewnością przyspieszy procedowanie.

Samowole budowlane – uproszczone postępowanie legalizacyjne

W znowelizowanej ustawie znalazły się także przepisy dotyczące sytuacji, w której obiekt budowlany lub jego część powstały pomimo braku wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź bez koniecznego zgłoszenia, czyli w sytuacji tzw. samowoli budowanej. Warunkiem wszczęcia przez organ nowego, uproszczonego postępowania legalizującego samowole budowlane jest upłynięcie okresu 20 lat od zakończenia budowy oraz przedłożenie stosownych dokumentów legalizacyjnych, w tym ekspertyzy technicznej świadczącej o stanie technicznym obiektu budowlanego i geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej obiektu budowlanego. Na skutek przeprowadzonego uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji samowoli budowlanej – gdy wymagane przesłanki zostaną spełnione, bądź decyzję o nakazie rozbiórki – w razie zaistnienia przesłanek negatywnych.

Utrzymanie w mocy decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie

Pośród nowych przepisów ustawy Prawo Budowlane znalazły się również te utrzymujące w mocy decyzje o pozwoleniu na budowę oraz o pozwoleniu na użytkowanie. Warunkiem koniecznym, by nie doszło do stwierdzenia nieważności przedmiotowych decyzji jest upływ 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę została doręczona i odpowiednio upływ 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zyskała przymiot ostateczności.

Pozostałe zmiany

Nowe Prawo Budowlane wprowadza wiele innych ważnych zmian. Na uwagę zasługuje choćby rezygnacja ze stosowania wzorów decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz wymogów z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przepisy obowiązujące od 19 września 2020 r. określają także tryb ubiegania się o uprawnienia budowlane oraz definiują wyczerpujący katalog przypadków, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Znowelizowana ustawa określa także szczegółowe wymogi treści zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, wskazuje obowiązki inwestora przed rozpoczęciem budowy, poszerza również zadania kierownika budowy orz wprowadza zakaz pobierania opłat przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w przypadkach wydania warunków przyłączenia do sieci, odbioru bądź włączenia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do odpowiedniej sieci.