podział nieruchomości

Podział nieruchomości w drodze quoad usum – alternatywa dla zniesienia współwłasności

Quoad usum, czyli wydzielenie rzeczy do wyłącznego korzystania to czynność, której skutkiem pozostaje przyznanie na wyłączność współwłaściciela (bądź wielu współwłaścicieli) określonej części nieruchomości.

Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Zgodnie z przepisem art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty…

Opłata adiacencka

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami opłatą adiacencką jest opłata ustalana w drodze uchwały przez radę gminy, a nakładana na właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości. Rzeczony wzrost wartości nieruchomości powinien nastąpić w wyniku podziału nieruchomości, scalenia i ponownego podziału, bądź budowy na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków…

Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości w skutek jej podziału – zmiany w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, stosowanie nowych przepisów do niezakończonych postępowań.

W związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmianie uległ sposób określania wartości nieruchomości po dokonaniu jej podziału geodezyjnego, na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej. Został on narzucony przez ustawodawcę jako suma wartości poszczególnych geodezyjnie wydzielonych działek.