Baza wiedzy

Termin zasiedzenia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

Terminy i możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność prywatną oraz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, są odmienne. W przypadku nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa do dnia 1 października 1990 roku obowiązywał całkowity zakaz nabycia nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości państwowej wynikający z przepisu art. 177 ustawy Kodeks cywilny. Przepis ten został uchylony przez ustawę z dnia 28 sierpnia 1990 roku o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321).

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami – ukłon w stronę gmin.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dokonana 8 sierpnia 2017 roku w sposób istotny zmienia zasady ustalania tzw. opłat adiacenckich czyli opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania nowej drogi lub też stworzenia możliwości podłączenia nieruchomości np. z siecią wodociągową czy kanalizacyjną czy też na skutek podziału geodezyjnego.

Zmiana przepisów i problem ze stawkami opłaty za czynności notariusza.

11 września 2017 roku weszła w życie m. in. nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów (…) Zmianie uległy przepisy dotyczące najmu okazjonalnego.

Zarzuty do opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

W każdej sprawie, czy to administracyjnej czy cywilnej, której rozstrzygnięcie zależy od ustalenia wartości: nieruchomości, nakładów, kosztów budowy, czy przedsiębiorstwa wynik sprawy w praktyce w dużej mierze zależy od opinii biegłego – rzeczoznawcy majątkowego.